Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Veteranorganisasjoner

Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando

Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando er en uavhengig og partipolitisk nøytral forening som bl.a. har som formål å fremme sosiale bånd mellom personell med bakgrunn fra FSK/HJK.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner - og deres pårørende.

Veteranforbundet SIOPS

Hva er Veteranforbundet SIOPS sine målsettinger?
At færrest mulig blir skadde i internasjonale operasjoner gjennom god trening og forberedelser og at de som blir skadet får et godt behandlingstilbud og er sikret økonomisk trygghet.

Norges Offiserforbund

Norges Offisersforbund arbeider med lønn, miljø og arbeidsvilkår for befal, elever og befalsaspiranter i Forsvaret. Vi driver med reglemessig informasjonsvirksomhet blant annet gjennom utgivelsen av Befalsbladet og ved jevnlig oppdatering av Internettsiden www.milnytt.no.

Norvetnet

Norsk Veterannettverk er et internettsamfunn for norske veteraner fra militære internasjonale operasjoner.

Norske reserveoffiserers forbund

Avdelingen skal arbeide for å samle reservebefalet for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret. Bedre og fremme det internasjonalt samarbeid mellom reservebefal.

Forsvarets Forum

Bladet dekker de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvarets forum kommer ut hver måned med et gjennomsnittlig sidetall på hundre. Opplaget er ca. 80 000 og sendes ut på hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, bibliotekene, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer.