Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Etterreaksjoner

Det er normalt at det kommer reaksjoner etter tjeneste i et konfliktområde. Det bør nødvendigvis ikke være fordi en har opplevd noe traumatisk, men like gjerne mange små hendelser og inntrykk som har hopet seg opp. Spesielt gjelder det for de som har deltatt i flere kontingente.

Etterreaksjoner er ikke et tegn på at du har klart deg dårlig, eller at du er en dårlig soldat. Men mer at det er opplevelser som ikke er bearbeidet - eller vært satt ord på.

Under tjenesten vil noen soldater ha vært utsatt for et både fysisk og psykisk stort press, og at de i lange perioder har gått i en høy alarmberedskap. Det store presset kan gjøre det svært vanskelig å "lande" når en kommer hjem igjen. Det kan oppleves som rastløshet, irritasjon, søvnproblemer, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, eller generelle humørsvingninger. Reaktionen kan også være utmattelse som følge av den langvarige belastning. Den hjemvendte kan være uopplagt, nedtrykt, likeglad og trett og trekker seg kanskje vekk fra familie og venner, fordi han/hun ikke har energi til samværet og ikke føler at omgivelserne forstår ham/henne.

Noen vil også oppleve å tenke på bestemte hendelser og gruble over om det kunne vært handlet annerledes. Disse tankene kan være meget forstyrrende og ubehagelige, og kan også noen ganger vise sig i form av mareritt.

Den hjemvendte kan også ha flashbacks. Flashbacks er korte, glimtaktige gjenopplevelser av tidligere opplevelser, oftest av skremmende eller truende art. Flashbacks kan forekomme ved post-traumatiske stresslidelse. Gjenopplevelsen utløses ofte av et sanseinntrykk som minner om inntrykk som i hukommelsen er forbundet med en traumatisk opplevelse. Gjenopplevelsen er forbundet med kroppslige symptomer som hjertebank, indre uro og angst.

Så hva gjør jeg? Vær tålmodig. Det er helt normalt at ha noen av de overstående reaksjonene. Tid og tålmodighet er viktig i en overgangsfase. De fleste reaksjonene avtar etter et par måneder. Opplever du imidlertid vedvarende mareritt og flashback, er det viktig å ta kontkt med lege eller Forsvaret sine tilbud til veteraner.

Om stressnivået i kroppen ikke har gitt seg etter tre – seks måneder, om man da plages av blant annet flashbacks og unnvikelsesadferd – ja da bør man søke hjelp. Det er viktig å finne ut hva som er virkelighet og hva som er feilforestillinger.

Forsvaret har et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst fra tjeneste i internasjonale operasjoner – blant annet for å sikre en god overgang til det sivile helsevesenet.

  • Hovedmålet er å gi veteraner fra internasjonale operasjoner god ivaretakelse og anerkjennelse i året etter hjemkomst.
  • Gjennom samlinger rett etter oppdragets slutt, og ett år etter hjemkomst samt informasjon og innsending av et svarskjema 3–6 måneder etter hjemkomst, vil Forsvaret blant annet å forebygge, kartlegge og avdekke skader blant veteranene.
  • Forsvaret tilbyr også veteraner fra internasjonale operasjoner psykologisk/psykiatrisk oppfølging i inntil ett år etter endt tjeneste.